WŁODZIMIERZ CYGAN –       W PÓŁMROKU
4 października 2019 Share

WŁODZIMIERZ CYGAN – W PÓŁMROKU

Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach zaprasza na wernisaż wystawy:
WŁODZIMIERZA CYGANA – W PÓŁMROKU
wernisaż: 4 października, godz. 18.00   
Galeria BWA w Skierniewicach, ul. Reymonta 33
wystawa czynna :
04.10. – 20.10.2019 roku
wtorek, czwartek, piątek | 9.00-17.00
środa | 9.00-18.30
sobota-niedziela | 11.00-14.00
Wstęp wolny

Włodzimierz Cygan

W latach 1974-80 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego.

W 1991 roku powołał do życia magazyn „Text i Textil – sztuka włókna”, gdzie do 1998 roku pełnił funkcję wydawcy i redaktora naczelnego. Od 1992 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego „Fibres & Textiles in Eastern Europe”. W 1994 roku objął stanowisko kierownika Pracowni Tkaniny Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Z Politechniką Łódzką jest związany od 1997 do 2018 roku. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora.
W roku 2008 zakończył współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i podjął pracę w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi gdzie prowadzi Pracownię Tkaniny Unikatowej na Wydziale Tkaniny i Ubioru.
Jest laureatem nagrody Międzynarodowego Sekretariatu Wełny na II Międzynarodowym Konkursie Tkaniny w Kyoto w 1989 roku. W 1995 otrzymał medal Związku Artystów na 8 Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi. Zdobywca Grand Prix na12 Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi w 2007 r. W 2010 nagrodzony brązowym medalem na 6th International Fiber Art Exhibition, „From Lausanne to Beijing” , Henan Art Museum, Zhengzhou, Chiny. Jest jurorem międzynarodowych konkursów oraz autorem kilku publikacji.
www.cyganart.com.pl

In the years 1974-80 he studied at the State Higher School of Fine Arts in Łódź at the Faculty of Industrial Design.
In 1991, he established the magazine „Text and Textil – art of fiber”, where until 1998 he was the editor and editor-in-chief. Since 1992, he has been a member of the editorial committee „Fibers & Textiles in Eastern Europe”.
In 1994 he became the head of the Artistic Fabric Studio at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He is associated with the Lodz University of Technology from 1997 till 2018. In 2002 he was awarded the title of professor.
In 2008, he ended cooperation with the Academy of Fine Arts in Gdańsk and took a job at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź where he runs the Unique Textile Studio at the Department of Textile and Fashion.
He is the laureate of the International Wool Secretariat award at the Second International Textile Competition in Kyoto in 1989. In 1995 he received the medal of the Artists’ Union at the 8th International Textile Triennial in Łódź. Winner of the Grand Prix at the 12th International Textile Triennial in Łódź in 2007. In 2010, he was awarded a bronze medal at the 6th International Fiber Art Exhibition, „From Lausanne to Beijing”, Henan Art Museum, Zhengzhou, China. He is a juror of international competitions and the author of several publications.
www.cyganart.com.pl

W półmroku

Wizja dzieła dojrzewa w kilku płaszczyznach jednocześnie. Nawet jeśli czasem eksponowane w przestrzeni, moje prace są płaszczyznami. Kształt poszczególnych płaszczyzn jest organicznie powiązany w konstrukcją osnowy – owego szkieletu pokrytego tkanką wątku, który czasem porasta go całkowicie, a czasem pozostawia częściowo odsłoniętym. Wówczas nitki osnowy stają się elementem współtworzącym wzór. Układ nitek osnowy wynika z koncepcji wstępnej i znacząco determinuje formę ostateczną dzieła. Jest tu jednak dość duży obszar dla tego, co niejako „po drodze”. Dzięki temu praca nad kolejną tkaniną jest ciekawa i ma jakiś margines nieprzewidywalności, a nawet tajemnicy. Uświadomienie sobie sprawczej roli jaką może pełnić osnowa doprowadziło mnie do takich formalnych rozwiązań, gdzie kształt i wzór jest wręcz determinowany sposobem snucia osnowy, a rola wątku często sprowadzona jest do  scalenia i utrwalenia układu osnowy. Gdy osnowa – w tkaninie tradycyjnej definiowana jako układ równoległych nitek  – zostaje wyzwolona od reżimu równoległości i jednorodności w obrębie danej realizacji, otwiera się zaskakująco dużą ilość nowych możliwości. Pozwala to na podejmowanie nowych, ale i reinterpretację dotychczasowych wypowiedzi artystycznych. Otwiera też znacznie poszerzony repertuar możliwości wykorzystania dzieł tkackich w sztukach użytkowych i designie.

Pojawienie się w moich pracach realnego światła nie zmienia zasadniczo ich istoty. Nadal mogą zachować pierwotną tożsamość nawet wtedy, gdy nie są podłączone do źródła światła. Emitowanie światła jest dopełnieniem, dodatkowym podkreśleniem istoty ich budowy, a jednocześnie podnosi ich walor użytkowy i estetyczny, bo pozwala być lepiej widocznymi także w półmroku, a nawet w ciemności.

In Twilight

The vision of the work matures on several levels at the same time. Even if displayed in space, my works are planes. The shape of the individual plane is organically connected with the construction of the warp – the skeleton covered with the weft tissue. Sometimes it overgrows it completely and sometimes leaves it partially exposed. Then the warp threads become an element that co-creates the  pattern. The system of warp threads results from the initial concept and significantly determines the final form of the works. There is, however, a rather large area open for what happens somehow „on the way”. Thanks to this work on each fabric is interesting and has some margin of unpredictability and even mystery. Becoming aware of the driving role that the warp can play has led me to such formal solutions, where the shape and pattern is even determined by the way of warping, and the role of the weft  is often reduced to the consolidation and strengthening  of the warp system. When the warp, in traditional weaving defined as a set of parallel threads, is released from a regime of parallelism and homogeneity within a given realization, it opens a surprisingly large number of new possibilities. It allows you to undertake new, and reinterpretation of existing, artistic solutions. It also opens a much wider repertoire of the possibilities of using woven works in applied arts and design.

The appearance of real light in my works does not fundamentally change
their essence. They can still retain their original identity even if
they are not connected to the light source. The emission of light is a
complement, an additional emphasis on the essence of their construction,
and at the same time improve their functionality and aesthetic, making
them better visible also in the twilight, and even in the dark.


bwa

bwa